The Possibility of Being

   
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
The Possibility of Being
Title :The Possibility of Being
Curated By : Rahul Bhattacharya
Artist : Ashim Purkayasta, Jagannath Panda, Muktinath Mondal, Nataraj Sharma, Rekha Rodwittiya
Opening Date : 09Aug - 20Sep
Exhibition Venue : Exhibit320, New Delhi